Izjava o privatnosti i zaštiti podataka

I Opće informacije

Tvrtka Floa d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Josipa Kozarca 20, 42000 Varaždin, OIB: 28753835270 (u daljnjem tekstu Davatelj usluge) na temelju članka 40. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1.), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) od korisnika internetske aplikacije Radni Sati (u daljnjem tekstu Korisnik te Aplikacija) prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti i zaštiti podataka (u daljnjem tekstu Izjava o privatnosti).

Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu sa svim propisima o zaštiti podataka. Davatelj usluge osigurava zakonitu i transparentnu obradu podataka, te daje korisnicima Aplikacije kontrolu i pregled njihovih osobnih podataka.

II Vrsta osobnih podataka

Davatelj usluge prikuplja podatke pravne osobe Korisnika s kojom je sklopljen ugovor o korištenju Aplikacije, osobne podatke fizičke osobe Korisnika kojima su dodijeljene šifre za pristup Aplikaciji, te osobne podatke o zaposlenicima i drugim osobama za koje je zakonom propisana obaveza vođenja evidencije radnika i radnog vremena prema važećim propisima i pravilnicima.
Od pravne osobe Korisnika Davatelj usluge prikuplja podatke poput naziva, adrese, emaila, OIB-a te ostale podatke koji su potrebni za sklapanje ugovora o korištenju Aplikacije.

Od fizičke osobe Korisnika kojima je dodijeljen pristup Aplikaciji Davatelj usluge prikuplja osobne podatke poput imena, prezimena, email adrese, te možebitne druge podatke koji su potrebni za rad Aplikacije.

Korisnik usluge daje na uporabu, a Davatelj usluge upotrebljava podatke o djelatnicima pravne osobe Korisnika te ostalim osobama za koje je Korisnik dužan voditi evidenciju radnika i radnog vremena. Korisnik se obvezuje da će Davatelju usluge predati u obradu isključivo one osobne i/ili poslovne podatke kojima upravlja temeljem odgovarajuće zakonske osnove i/ili na temelju zakonito pridobljene suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Prijenosom datoteka i unosom podataka zaposlenika u za to predviđena polja u Aplikaciji, Korisnik daje dopuštenje Davatelju usluge da navedene podatke upotrebljava u svrhu za koju su dani, i da te podatke preuzme u obradu i pohranu na poslužitelje Davatelja usluge. Korisnik jamči, da podaci koje unosi u Aplikaciju Davatelja usluge ne krše autorska prava treće osobe i ne sadrže sadržaj u suprotnosti s važećim zakonodavstvom.

Korisnik jamči da ima ovlaštenje za prosljeđivanje podataka ugovornom izvršitelju te da su sva uputstva Korisnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi.

Davatelj usluge će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama Korisnika.

U ugovornom odnosu između Davatelja usluge i Korisnika, Korisnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje prosljeđuje Davatelju usluge.

Davatelj usluge prikuplja podatke o računalu kojim se Korisnik spaja u Aplikaciju. Ovi podaci uključuju IP adresu, tip i verziju internet preglednika te vrijeme pristupa Aplikaciji.

III Način i svrha prikupljanja osobnih podataka

Davatelj usluge osobne podatke prikuplja neposredno od Korisnika prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti i bilo kakvi zahtjevi Davatelju usluge). Nadalje, osobne/poslovne podatke Davatelj usluge prikuplja i kada nam ih Korisnik stavi na raspolaganje Davatelju usluge npr. u okviru registracije Korisnika Aplikacije, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim Korisnik samostalno odabere dostaviti osobne podatke Davatelju usluge.

Davatelj usluge podatke Korisnika obrađuje i koristi u svrhe i na temelju osnove za koju su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza tvrtke.

Korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni vlastitih osobnih podataka.

IV Vremenski period pohranjivanja podataka i njihovo dijeljenje trećim osobama

Davatelj usluge pohranjuje osobne podatke samo dok su potrebni u svrhe u koje su prikupljeni, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza.

Podaci se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju pokretanja sudskog ili sličnog postupka koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, Davatelj usluge uklanja prikupljene osobne podatke iz sustava i arhiva ili ih pretvara u anonimne podatke na temelju kojih nije moguće identificirati Korisnika.
Osobne podatke Davatelj usluge može dijeliti s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:
· ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
· ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja međusobnog ugovora
· na temelju privole

V Prava Korisnika u pogledu zaštite podataka

U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Davatelj usluge koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Lozinka Korisnika kao i druge osjetljive informacije su kriptirane.

Davatelj usluge ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
U odnosu na prikupljene osobne podatke kod Davatelja usluge, Korisnik ima prava:
· pristupu osobnim podacima
· ispravku ili dopuni podataka
· ​brisanju podataka (pravo na zaborav) u roku od 48 sati nakon davanja zahtjeva
· ograničavanju obrade
· na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te
· podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko se obrada temelji na privoli, Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

VI Automatska obrada podataka

Davatelj usluge ne provodi automatsku obradu podataka.

VII Primjena kolačića te analitičkih i marketinških alata

Aplikacija primjenjuje tzv. kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo Korisnika smješta internetski preglednik kojim se Korisnik spaja u Aplikaciju. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju Korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka Korisnika na njega.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu Korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu Korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Za prikupljanje statističkih podataka o korištenju aplikacije koristimo Google Analytics, alat tvrtke Google Inc. („Google”). Google Analytics upotrebljava „kolačiće“. Informacije o korištenju stranice koje generiraju kolačići, se prenose i spremaju na serverima tvrtke Google, koji mogu biti locirani izvan EU, te su kriptirani i anonimni. Ukoliko to želi, Korisnik može onemogućiti Aplikaciji prikupljanje anonimnih statističkih podataka o korištenju Aplikacije koristeći upute na poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U svrhu marketinga Davatelj usluge povremeno koristi alat “Google AdWords” tvrtke Google Inc. („Google”). “Google Conversion Tracking” je alat tvrtke Google, Inc. koji na računalu Korisnika instalira kolačić ukoliko je Korisnik preko Google oglasa pristupio Aplikaciji. Ti kolačići po isteku 30 dana prestaju vrijediti te su također anonimni. Ukoliko Korisnik koristi Aplikaciju, a kolačić je još uvijek važeći, Google i Davatelj usluge mogu prepoznati da je klik na oglas doveo Korisnika u Aplikaciju. Uz pomoć kolačića prikupljeni podaci služe za izradu statistika o učinku marketing kampanja. Podaci o identitetu Korisnika ostaju anonimni, te nije moguće povezati podatke prikupljene Google AdWords alatom s korisničkim podacima koje je Aplikacija prikupila od Korisnika.
Kolačiće je moguće onemogućiti u bilo kojem trenutku, uz upozorenje da to može narušiti normalni rad i funkcionalnost Aplikacije. Upute za isključivanje kolačića moguće je potražiti na web stranicama internet preglednika kojeg koristi Korisnik.

VIII Izmjene izjave i privatnosti

Davatelj usluge zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune ove Izjave o privatnosti o čemu je dužan obavijestiti Korisnika emailom, putem obavijesti pri korištenju Aplikacije ili na drugi prikladan način.

Ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.